Vítejte v obchodě Winkhaus Česká republika

Právo na odstoupení od smlouvy a reklamace

1.    REKLAMACE PRODUKTU

1.1.      Základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi, pokud má prodaný produkt fyzickou nebo právní vadu (záruka), jsou definovány obecně platnými zákony, zejména občanským zákoníkem (včetně článků 556-576 občanského zákoníku).

1.2.      Prodávající je povinen dodat zákazníkovi produkt bez vad.

1.3.      Zákazník může podat reklamaci například:

1.3.1.      písemně na adresu: ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna

1.3.2.      elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu: obchod@winkhaus.pl

1.4.      Doporučujeme, aby zákazník v popisu reklamace uvedl: (1) informace o objednávce a kontaktní údaje zákazníka, (2) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu vady, (3) požadavek na způsob uvedení produktu do souladu s kupní smlouvou, návrh na snížení ceny nebo žádost o odstoupení od kupní smlouvy, (4) kontaktní údaje na osobu podávající reklamaci. Usnadní to a urychlí posouzení reklamace prodávajícím. Doporučení uvedená výše mají pouze formu nezávazných pokynů a žádným způsobem neovlivňují skutečnost reklamací podaných bez poskytnutí doporučených informací.

1.5.      Prodávající reaguje na reklamaci zákazníka neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Pokud zákazník, který je spotřebitelem uplatňující práva vyplývajících ze záruky, požadoval výměnu věci, odstranění vady nebo předložil prohlášení o snížení ceny s uvedením částky, o kterou má být cena snížena a prodejce neodpověděl na tuto žádost do 14 kalendářních dnů, má se za to, že tuto žádost považuje za oprávněnou.

1.6.      Zákazník, který uplatňuje práva vyplývající ze záruky, je povinen doručit vadný produkt na adresu: ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna. V případě zákazníka, který je spotřebitelem, nese náklady na doručení produktu prodávající. Doporučujeme, aby zákazník společně s reklamovaným produktem uvedl v zásilce informace o objednávce a kontaktní údaje zákazníka, které umožní identifikaci objednávky a přiřazení produktu ke konkrétní reklamaci. Doporučení uvedená výše mají pouze formu nezávazných pokynů a žádným způsobem neovlivňují skutečnost reklamací podaných bez poskytnutí doporučených informací. Pokud by doručení produktu zákazníkem, který je spotřebitelem, bylo vzhledem k typu produktu nebo způsobu jeho montáže příliš obtížné, je zákazník povinen produkt zpřístupnit prodávajícímu v místě, kde se produkt nalézá.

1.7.      Podle čl. 558 § 1 občanského zákoníku je odpovědnost prodávajícího vyplývající ze záruky na produkt vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem vyloučena.

 

2.    ZPŮSOBY MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ REKLAMACÍ, ŠETŘENÍ NÁROKŮ A ZÁSADY PŘÍSTUPU K TĚMTO PROCEDURÁM

2.1.      Podrobné informace o možnosti zákazníka, který je spotřebitelem, využívat mimosoudní způsoby řešení reklamací, uplatnění nároků a pravidla přístupu k těmto postupům, jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2.2.      K dispozici je také kontaktní místo předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele (telefon: +48 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo doručovací adresa: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varšava), jehož úkolem je mimo jiné poskytování pomoci spotřebitelům ve věcech týkajících se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

2.3.      Spotřebitel má tyto možnosti při využití mimosoudního způsobu řešení reklamace a uplatnění nároků: (1) žádost o řešení sporu u stálého spotřebitelského rozhodčího soudu (více informací na stránce: http://www.spsk.wiih.org.pl/), (2) žádost o mimosoudní řešení sporu inspektorovi obchodní inspekce vojvodství (více informací na stránkách inspektora příslušného pro místo podnikání prodávajícího a (3) pomoc (městského) ombudsmana vojvodství pro spotřebitele nebo sociální organizace, mezi jejichž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (včetně Federace spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mimo jiné e-mailem na adrese tips@dlakonsumentow.pl a na čísle zákaznické linky +48 801 440 220 (linka je k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 18:00, poplatek za připojení dle tarifů operátora).

2.4.      Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je dostupná internetová platforma pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR jsou interaktivní a vícejazyčné internetové stránky s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele usilující o mimosoudní urovnání sporu týkajících se smluvních závazků vyplývajících z internetové smlouvy o prodeji nebo smlouvy o poskytování služeb (více informací na stránce samotné platformy nebo na internetové adrese Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

3.    PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

3.1.      Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní do 14 kalendářních dnů odstoupit bez uvedení důvodu a bez vzniku nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 8.8 Všeobecných obchodních podmínek. Ke splnění termínu stačí zaslat oznámení před jeho vypršením. Oznámení o odstoupení od smlouvy lze podat například:

3.1.1.      písemně na adresu: ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna,

3.1.2.      elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu obchod@winkhaus.pl.

3.2.      Příklad vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze 2 zákona o právech spotřebitelů a je navíc k dispozici v bodě 11 Všeobecných obchodních podmínek. Spotřebitel může použít vzorový formulář, ale není to povinné.

3.3.      Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:

3.3.1.      U smlouvy, ve které prodávající vydává produkt a je povinen převést jeho vlastnictví (např. kupní smlouvou), běží lhůta pro odstoupení od okamžiku převzetí produktu spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou jinou než dopravce. V případě smlouvy, která obsahuje více produktů a tyto jsou doručovány samostatně, v dávkách nebo po částech je lhůta počítána od převzetí posledního produktu, dávky nebo části. Pokud smlouva spočívá v pravidelné dodávce produktů po určenou dobu, bere se počátek lhůty pro odstoupení od převzetí první z produktů.

3.3.2.      U ostatních smluv začíná lhůta pro odstoupení běžet dnem uzavření smlouvy.

3.4.      V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neplatnou.

3.5.      Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny jím provedené platby, včetně nákladů na dodání produktu (mimo dodatečné náklady vyplývající ze způsobu doručení zvoleného spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější standardní způsob doručení dostupný v internetovém obchodě). Prodávající použije pro vrácení platby stejný způsob, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nepředstavuje žádné náklady. Pokud prodávající nenabídl, že si produkt od spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb spotřebiteli, dokud nebude produkt vrácen nebo dokud spotřebitel neposkytne důkaz o jeho odeslání, podle toho, která událost nastane dříve.

3.6.      Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit produkt prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené prodávajícím k vyzvednutí, pokud prodávající nabídl, že si produkt vyzvedne sám. Ke splnění termínu stačí vrátit produkt před jeho uplynutím. Spotřebitel může vrátit produkt na následující adresu: ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna. Doporučujeme, aby spotřebitel společně s produktem uvedl v zásilce informace o objednávce a kontaktní údaje zákazníka, které umožní identifikaci objednávky a přiřazení produktu ke konkrétnímu vrácení. Doporučení uvedená výše mají pouze formu nezávazných pokynů a nemají vliv na skutečnost odstoupení od smlouvy.

3.7.      Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty produktu důsledkem jeho používání způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování produktu.

3.8.      Možné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je spotřebitel povinen nést:

3.8.1.      Pokud spotřebitel zvolil jiný způsob doručení produktu, než je nejlevnější standardní způsob doručení dostupný v internetovém obchodě, prodávající není povinen refundovat dodatečné náklady vzniklé spotřebiteli.

3.8.2.      Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení produktu. V případě produktů, které nelze zaslat zpět běžným způsobem (nadrozměrné zásilky), může spotřebitel nést vyšší náklady na vrácení.

3.8.3.      V případě produktu, který je službou, jejíž plnění začalo na výslovnou žádost spotřebitele před odstoupením od smlouvy, je spotřebitel povinen zaplatit za poskytnuté služby do oznámení odstoupení od smlouvy. Výše platby se vypočítá poměrově dle rozsahu poskytnuté služby vzhledem k ceně nebo odměně dohodnuté ve smlouvě. Pokud je cena nebo odměna nepřiměřená, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota poskytované služby.

3.9.      Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku v souvislosti se smlouvami:

3.9.1.      (1) o poskytování služeb, pokud prodávající plně provedl službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením služby informován, že po provedení služby prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy

(2) kde cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž nemá prodejce kontrolu, a které mohou nastat před odstoupení od smlouvy.

(3) ve kterých je předmětem plnění neprefabrikovaný výrobek vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení individuálních požadavků spotřebitele.

(4) ve kterých je předmětem plnění produkt, který rychle podléhá zkáze nebo má krátkou trvanlivost.

(5) ve kterých je předmětem plnění produkt dodávaný v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nelze z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů vrátit a balíček byl po dodání otevřen.

(6) ve kterých jsou předmětem plnění produkty, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi.

(7) pokud jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání může proběhnout až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech trhu, na kterými nemá prodejce kontrolu.

(8) ve kterých spotřebitel výslovně požádal prodávajícího, aby za ním přišel k naléhavé opravě nebo údržbě. Pokud prodávající poskytne další služby jiné než ty, které požadoval spotřebitel, případně použije jiné produkty než náhradní díly potřebné k opravě nebo údržbě, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy v souvislosti s těmito dodatečnými službami nebo produkty.

(9) jejichž předmětem jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávaný v zapečetěném obalu a obal byl po dodání otevřen.

(10) na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném.

(11) uzavřené prostřednictvím veřejné dražby

(12) na poskytování ubytovacích služeb, jiných než pro rezidenční účely, přepravy zboží, pronájmu automobilů, stravování, služeb souvisejících s volným časem, zábavy, sportovních nebo kulturních akcí, pokud smlouva stanoví den nebo dobu poskytování služby

(13) na dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud plnění začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před odstoupením od smlouvy a spotřebitel byl informován prodávajícím o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

3.10.    Ustanovení týkající se spotřebitele obsažená v tomto bodě 8 Všeobecných obchodních podmínek platí od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto data také na uživatele nebo zákazníka, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s jeho podnikáním, pokud obsah této smlouvy naznačuje, že nemá pro tuto osobu profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu vykonávané obchodní činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti.

 

4.    USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

4.1.      Tento bod 9 Všeobecných obchodních podmínek a všechna obsažená ustanovení se týkají a jsou závazná pouze pro zákazníka nebo uživatele, který není spotřebitelem. Od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto dne se tento bod netýká fyzické osoby uzavírající smlouva přímo související s její hospodářskou činností, pokud obsah této smlouvy prokazuje, že pro tuto osobu nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu vykonávané obchodní činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti.

4.2.      Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. K odstoupení od kupní smlouvy může v tomto případě dojít bez udání důvodu a zákazníkovi nevznikají žádné nároky vůči prodávajícímu.

4.3.      Prodávající má právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na úplnou nebo částečnou platbu předem, bez ohledu na způsob platby zvolený zákazníkem a skutečnost uzavření kupní smlouvy.

4.4.      Uživatel může ukončit smlouvu o poskytování elektronických služeb s okamžitou platností a bez udání důvodu zasláním příslušného oznámení příjemci služby.

4.5.      Odpovědnost poskytovatele/prodejce vůči uživateli/zákazníkovi, bez ohledu na jeho právní základ, je omezena a to jak v rámci jednoho nároku, tak i v případě všech nároků celkem, do výše zaplacené ceny a nákladů na doručení dle kupní smlouvy, maximálně však do výše 1 000 PLN. Omezení částky uvedené v předchozí větě se vztahuje na všechny nároky vznesené uživatelem/zákazníkem vůči poskytovateli/prodejci a to i v případě, že neexistuje kupní smlouva nebo nesouvisí s kupní smlouvou. Poskytovatel/prodejce nese odpovědnost vůči uživateli/zákazníkovi pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a nenese odpovědnost za ušlý zisk. Prodávající rovněž nenese odpovědnost za zpoždění při přepravě zásilky.

4.6.      Jakékoli spory vzniklé mezi prodejcem/poskytovatelem a zákazníkem/uživatelem budou předloženy příslušnému soudu podle sídla prodejce/poskytovatele.

 

5.  VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Informace pro spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku.

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené v internetovém obchodě do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po 14 dnech ode dne, kdy došlo k fyzickému nabytí věci vámi nebo kdy věc nabyla vámi určená třetí osoba jiná než dopravce. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat jednoznačným oznámením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Oznámení můžete zaslat například:

• písemně na následující adresu: Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna

• elektronickou formou prostřednictvím e-mailu na adresu: obchod@winkhaus.pl

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze 2 zákona o právech spotřebitelů a je také k dispozici na stránkách internetového obchodu v záložce „Odstoupení od smlouvy“. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář, ale není to podmínkou.

K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí zaslat oznámení o uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy vám budou vráceny veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z vámi zvoleného způsobu doručení jiného než nejlevnější námi nabízený standardní způsob doručení). Vrácení plateb bude provedeno neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi informaci o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při původní transakci, pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak. V souvislosti s tímto vrácením vám nevzniknou žádné poplatky. Můžeme však zadržet vrácení platby, dokud věc neobdržíme zpět nebo dokud nám nebude doručen doklad o jejím odeslání, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

Pokud jste věc obdrželi, zašlete ji prosím neodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od smlouvy, na adresu: Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna. Lhůta je dodržena, pokud věc bude odeslána do 14 dnů. Nesete přímé náklady na vrácení zboží a odpovídáte pouze za snížení hodnoty věci vyplývajících z jejího používání jiným způsobem, než jaký byl nezbytný pro zjištění charakteru, vlastností a fungování věci.

(PŘÍLOHA Č. 2 K ZÁKONU O PRÁVECH SPOTŘEBITELE)


Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy
(tento formulář je potřeba vyplnit a odeslat pouze v případě, chcete-li odstoupit od smlouvy)

–    Adresát:

WINKHAUS POLSKA BETEILIGUNGS sp. z o.o. sp.k.
ul. Przemysłowa 1,64-130 Rydzyna 

obchod.winkhaus.cz
obchod@winkhaus.pl

–    Já / My (*) tímto informuji / informujeme (*) o mém / našem odstoupení od kupní smlouvy následujících položek (*) smlouvy na dodání následujících položek (*) smlouvy o dílo zahrnující provedení následujících položek (*) / smlouvy na poskytnutí následující služby (*)

–    Datum uzavření smlouvy (*)/odběru (*)

–    Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů)

–    Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

–    Podpis spotřebitele (spotřebitelů) - pouze pokud je formulář zaslán v tištěné podobě)

–    Datum

(*) Nehodící se škrtněte

 

Všeobecné obchodní podmínky byly publikovány: 15. 2. 2021